Продължава устойчивото развитие на община Мъглиж

Продължава устойчивото развитие и гарантиране на финансовата стабилност на община Мъглиж в условията на световна икономическа рецесия, множество кризи на национално ниво, военните действия в Украйна, всички произтичащи от това неблагоприятни последици както и продължаващата COVID-19 пандемия. Това каза кметът на община Мъглиж, д-р Душо Гавазов по повод приемането бюджета на общината.

Предстои реконструкция на общинска пътна и улична мрежа в регулация, като средствата ще бъдат осигурени по Програма за развитие на селските райони към Държавен Фонд „Земеделие”. Ще търсим осигуряване на финансови средства през МРРБ за изграждане на водопроводна мрежа с последващо асфалтиране на уличните платна. Финансови средства осигурени и чрез целевата субсидия за капиталови разходи.

Подобряване на образователна инфраструктурата ще продължи с окончателното завършване на пристройка към ДГ „Камбанка“ в град Мъглиж, осигуряваща разкриване на две нови групи. Ще бъде изграден и нов физкултурен салон по одобрен проект по Норвежкия механизъм, включващ и изграждане на хъб в ДГ „Камбанка“. Предстои изграждане на нова ограда на ОУ „Христо Ботев“ в Мъглиж, като средствата ще бъдат осигурени по Норвежкия механизъм от МОН и бюджета на общината.

Подобряване на социалната инфраструктура включва ремонт на бившия пенсионерски клуб в град Мъглиж, продължаване на услугата Топъл обяд и Домашен социален патронаж, както и ремонт на покрива и подпокривното пространство на пенсионерския клуб в село Ветрен.

По отношение подобряване на културна инфраструктура сме предвидили цялостен ремонт на зимното кино в град Мъглиж по ПРСР, чрез МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково по мярка 7.2 и цялостен ремонт на фоайето към НЧ „Пробуда 1869“. В зимното кино ще бъде създадена и зала за експозиции, съхраняване и провеждане на утвърдени и нови културни мероприятия, превърнали се в емблема на Община Мъглиж. Ще продължи провеждането на международния пленер с участието на именити художници от страната и чужбина, националния конкурс за най-добра фотография и поетични вечери с национално участие.

За опазване на околната среда и инвестиране в съоръжение за отпадни води мога да кажа, че в началото на месец април т.г. започна изграждане на ПСОВ в землището на село Тулово и довеждащи колектори от град Мъглиж с приблизителна дължина 4 км. Инвестицията е в размер 5,5 милиона лв., като средствата са осигурени от ПУДООС.

Ще продължим да осигуряваме условия, гарантиращи основните принципи на местната власт, а именно опазване здравето и живота на жителите и гостите на община Мъглиж. Активно ще участиваме по Програма „Чиста околна“ среда към МОСВ, като включваме два проекта – едно училище в село Ягода и две детски градини в общината. Предвиждаме закупуване на техника с цел намаляване на количеството на генерираните отпадъци, а от там и дължимите вноски към претоварната станция в Казанлък и регионалното депо Стара Загора. Закупуваме машина с цел обработка на дървесни и растителни отпадъци и въвеждаме интелигентна система за управление на отпадъците в община Мъглиж. Ще ликвидираме всички нерегламентирани замърсявания на територията на общината. Активно участие по различни европейски и национални програми, като Програмата за развитие на селските райони към Държавен фонд „Земеделие”, Норвежкия механизъм и др., отбеляза още градоначалникът д-р Душо Гавазов.