Новите моменти в Бюджет 2022, коментира кметът на община Мъглиж

Кои са новите моменти в Бюджет 2022 на община Мъглиж коментира кметът д-р Душо Гавазов. На първо място имаме увеличаване на общата субсидия за държавни дейности и единните разходни стандарти във всички дейности, съответно: най-голямо е увеличението във функция Социални дейности – 20 %. Във Функция Образование – 16%, във функция Здравеопазване – 11%, във функция Общинска администрация – 13% за кметове и кметски наместници и 2% за администрацията.

Имаме увеличаване размера на целевата субсидия за капиталови разходи с 226 000 лв. От 1 април 2022 г. минималната работна заплата за страната е 710 лв. Неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините, от обща субсидия за делегираните от държавата дейности, без тези на функция „Образование“ ще трябва да бъдат възстановени в държавния бюджет до 31 януари 2023 година. От първи април 2022 г. отпада събирането на местни такси  за ползване на детски градини и детски ясли, като се въвеждат нови стандарти „Норматив за издръжка на дете в общинска детска градина“ и „Норматив за отглеждане на дете в детска ясла“.

Запазените регламенти от 2021 г. са използване на приходите от продажба по реда на ЗОС за инвестиционни разходи, в т.ч. и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти. Освобождаване от наем на бюджетни предприятия, финансирани от държавни или общински бюджети. Временно свободните средства по бюджета, може да се ползват за текущо финансиране на одобрените разходи и за други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на съответните дейности и не се променя предназначението на същите в края на годината.