Бюджетът на община Мъглиж приемат на заседание на ОбС

Бюджетът на община Мъглиж приемат на заседание на ОбС от 15,00 часа днес. Кметът на общината д-р Душо Гавазов представи Проектобюджет и Инвестиционна програма на Община Мъглиж за 2022 година, придружени с Протокол за проведено общественно обсъждане на проектобюджета, проведено на 28.03.2022 год. Проектобюджета е разработен в съответствие с приоритетите на Общинското ръководство през 2022 година, каза той.

Общият обем на приходите за 2022 г. е 17 164 780 лв. Общият обем на разходите за 2022 г. е 17 164 780  лв. Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на 8 726 049лв. Субсидията e завишена  с 1 057 461 лв. спрямо планираните с първоначалния бюджет за 2021 г., като във Функция “Общи държавни служби” е увеличена с 43900 лв., Функция “Отбрана и сигурност“ завишена с 10388 лв., Функция  “Образование“ завишена с 936576 лв., Функция “Здравеопазване“ е завишена  с 22347 лв., Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ е завишена с 30907 лв. и Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности“ с която се субсидират читалищата е завишена с  13343 лв.

Общата изравнителна субсидия е 1 040 800 лв., в т.ч. 136 100 лв. за зимно поддържане и снегопочистване. За осигуряване на минимално равнище на местните услуги на общината се предоставя като трансфер обща изравнителна субсидия, която се използва за финансиране на местни дейности. През 2022 година, съгласно чл.54, ал.3 от ЗДБРБ, субсидията се предоставя на десет транша – до 20 януари – 50 на сто,  останалата част се предоставя ежемесечно до 5-то число на текущия месец на равни части от април до декември. Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 136 100 лв. се предоставя на общините, съгласно чл.54, ал.4 от ЗДБРБ по следният начин: – до 20 януари – 75 на сто и до 5-то число на текущия месец  на равни части от септември до декември. Целевата субсидия за капиталови разходи е 786 400 лв. Средствата от целевата субсидия за капиталови разходи се предоставя, съгласно чл.54, ал.2 от ЗДБРБ, до 5-то число на текущият месец, след подадена заявка от общината. По решение на ОбС със средствата от целевата  субсидия за капиталови разходи  могат да се  финансират разходи за делегирани от държавата дейности и местни дейности. Съгласно чл.55 от ЗДБРБ за 2022 година, целевата субсидия за капиталови разходи може да бъде трансформирана като целеви трансфер за текущ ремонт на общински пътища и улична мрежа.