В Мъглиж набират членове за Съвета на децата

Община Мъглиж набира кандидати за членове на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето. Всички желаещи да кандидатстват могат да подават документи В Центъра за информация и услуги на гражданите в община Мъглиж. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на Процедурата по избор на членове на Съвета на децата, която е публикувана на сайта на община Мъглиж.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Прилагането на Процедурата за избор на членове на Съвета на децата е разделена на три нива – общинско, регионално и национално. За членове могат да бъдат предлагани кандидатури до 18-годишна възраст. Критерийте на които трябва да отговарят кандидатите за членове на съвета са активност, креативност и толерантност. Те трябва да имат ангажираност към определена кауза, да притежават умение за водене на преговори и участие в групови дискусии. Ориентираност към резултати, доказани умения за работа по мотивиране и обединяване на децата от областта, къкто и възможността за пътуване без придружител са други изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите.

Всяко дете има право да кандидатства за член на Съвета на децата в една от четирите категории:

1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование или на детски, младежки съвети, парламенти и др.

2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса

3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца

4. Индивидуални кандидати Всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления. Формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо може да се изтегли от сайта на община Мъглиж. В срок до 24 май т.г. комисия, назначена от кмета на община Мъглиж, ще разгледа постъпилите кандидатури и ще извърши подбор на членове на Съвета, съгласно посочените в Процедурата критерии и ще изготви предложение до областния управител, което съдържа 3 кандидатури за членове на Съвета по всяко направление, класирани в низходящ ред. В срок до 15 юни 2022г. одобрените предложения ще бъдат представени пред областния управител на Стара Загора.