Горите на община Мъглиж ще се управляват от държавното горско

В Община Мъглиж приеха форма на управление на горските територии на общината, попадащи в териториалния обхвата на „Държавно горско стопанство Мъглиж”. Общата площ на общинските горски територии възлиза на 327,8 ха, от които залесената площ е 324,9 ха, а незалесената е 2,9 ха. Те се намират в землищата на селата Борущица, Дъбово, Ягода, Селце, Шаново, Сливито, Тулово, Ветрен, Юлиево, Зимница и Мъглиж. Общинският съвет даде съгласиеуправлението на горските территории на общината да се осъществява от ТП „Държавно горско стопанство Мъглиж“. Процентното разпределение от приходите ще бъде разделено по равно между Община Мъглиж и Държавното горско стопанство. Срокът на договора за предоставяне на управлението на горските територии собственост на Община Мъглиж с ТП „Държавно горско стопанство е до 14.09.2024 година.