Редовно заседание провежда днес Общинския съвет в Мъглиж

Общинския съвет в Мъглиж провежда редовно заседание днес от 15,00 часа. В проекта за дневен ред са включени 17 докладни записки, информира председателят на местния парламент д-р Стефан Христов. Сред по-важните проекти за решения са приемане форма на управление за горските територии, собственост на Община Мъглиж и частично изменение на Общия устройствен план в землището на град Мъглиж. По предложение на кмета на общината д-р Душо Гавазов съветниците ще трябва да се произнесат за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на общината за проект, финансиран с европейски средства. Друга важна докладна е свързана с учредяване на безвъзмездно право за ползване сграда в село Юлиево от НЧ „Просвета-1929”. Кметът д-р Гавазов ще поиска и използване на част от натрупаните средства от отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците да бъдат изразходвани за закупуване на мобилна машина за дробене на дърва. Те ще се произнесат и относно кандидатстване на община Мъглиж с проект по подмярка 7л5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от СВОМР на Местна инициативна група „Мъглиж – Казанлък – Гурково”. Местните парламентаристи ще трябва да приемат и Общинска програма за закрила на детето за 2022 г.