Разнообразна дейност осъществяват читалищата в община Мъглиж

С разнообразната си дейност читалищата съхраняват местните традиции, обреди и обичаи. Приемствеността между поколенията съдейства както за съхраняване на нематериалното културно наследство, така и за придаване на съвременен облик на читалищата като културна институция.

Приоритети в работата са укрепване на междучиталищния диалог и участие във всички мероприятия, включени в Културния календар на Общината, работа в партньорство с общинска администрация, образователните институции и клубовете на пенсионерите. Комуникацията между институциите допринася за разширяване диапазона на дейност и изграждане на съвременната визия на читалищата. Основни  дейности на читалищата са библиотечна дейност, културно масова дейност, художествена самодейност, социална дейност, изготвяне на проекти. Те осъществяват още финансово – счетоводна дейност, организационна работа и поддържане на материално-техническа база. Особено важно е утвърждаването на обществено-полезната роля на читалищата, като информационни и културни центрове в населените места. Във всички дейности на читалищата се включват и роми. В дейностите по изкуства се промотират ромските празници и обичаи. Извънкласните дейности, застъпени по училищата, добре балансират нуждите предимно на ромските деца. В дейностите по култура и интереси, най-безпроблемно се отработват уменията за общуване и комуникация на български език.