Община Първомай ще модернизира Домашния социален патронаж

Община Първомай е бенефициент по проект ,,Подновяване и модернизиране на кухненското оборудване на ,,Домашен социален патронаж” – гр.Първомай, Договор РД-04-7/ 18.02.2022г., финансиран от Фонд ,,Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика.

Основната цел на проекта е осигуряване на социална подкрепа на най-уязвимите групи от населението на Община Първомай с повишаване на качеството на социалната услуга ,,Домашен социален патронаж” чрез модернизация на професионалното кухненско оборудване и подобряване на качеството на социалната услуга. С реализацията на проектните дейности се очаква да се създадат оптимални условия и благоприятна среда, отговаряща на всички европейски хигиенни норми, за функциониране на услугата чрез подобряване на условията за приготвяне на храната и намаляване на разходите за електроенергия. Срокът на изпълнение на проекта е до 30.11.2022 година.