Кметът Георги Лапчев участва в дискусия за ОУП на община Царево

Дискусия по проблемите на Общия устройствен план на Община Царево. В София, по инициатива на „Зелени закони“, в споделено пространство „Сохо“, се състоя дискусия по проблемите на Общия устройствен план на Община Царево. В нея взеха участие представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по горите и неправителствени организации. На срещата присъстваха кметът на Община Царево инж. Георги Лапчев и зам.-кметът Марин Киров.

Кметът на Община Царево разясни фактическото положение и мястото на общината в процеса по изработване и приемане на ОУП, като изрази позиция в защита на местното население и интересите на всички граждани в търсенето на баланс между потребностите на хората и опазването на природата. Той също така припомни водещата роля на МРРБ като възложител, на избрания от тях след обществена поръчка проектант на плана и на МОСВ. Заместник-министърът на МОСВ г-н Тома Белев обяви отново пълна подкрепа за приемането на Общия устройствен план. Бяха очертани проблеми между МРРБ и проектантите на плана, но представителите на институцията и изпълнителя на проекта се обединиха около необходимостта от преодоляване на възникналите пречки.

Като основни предизвикателства пред изработването и приемането на ОУП на Община Царево бяха очертани разминаването в някои изходни данни, предоставени от МРРБ на проектанта, липсата на достатъчно финансиране, интегрирането на проблеми свързани с Природен парк „Странджа“ и приемането на негов план за управление, който също се бави с години. От някои представители на гражданското общество и неправителствения сектор беше изразена позиция, че територии като с. Синеморец например не се нуждаят от разширяване, тъй като в рамките на населеното място има още неизползвани терени. Кметът на Община Царево обяви, че ще инициира следващо обсъждане с представителите на институциите, неправителствения сектор и местната общност на територията на Царево и изрази позиция, че е необходимо по-бързо преодоляване на всички пречки от институциите и проектанта на плана. По отношение на изказваните твърдения, че се приемат подробни устройствени планове на парче и се извършва незаконно строителство, припомняме, че при изменение на ОУП няма пречка да се издават строителни разрешения на база действащи подробни устройствени планове, които са влезли в сила преди датата на заповедта за изменение на ОУП. След тази дата не са процедирани нови Подробни устройствени планове, освен такива касаещи обединяване или делба на вече урбанизирани поземлени имоти.