Две общински предприятия ще създават в Мъглиж

Общинският съвет в Мъглиж провежда днес от 15,00 часа своето редовно заседание. В проекта за дневен ред са включени 12 докладни записки, информира председателят на местния парламент д-р Стефан Христов. Местният парламент ще се събере в заседателната зала на Община Мъглиж. Сред по-важните от тях са създаване на две нови общински предприятия по предложение на кмета на общината д-р Душо Гавазов. Това са „БКС – Мъглиж” и „Минерален бански комплекс в село Ягода, община Мъглиж”.     Сред останалите докладни са такива за одобряване на ПУП, издаване на разрешения за изработване на проект за ПУП, както и разпределяне на възстановените средства от отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО за месец декември. Ще бъде представен отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост за 2021 г. и ще бъде приета Годишна программа за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост за 2022 г.