Двадесето редовно заседание провежда ОбС – Минерални бани

Двадесето редовно заседание провежда днес от 14,00 часа Общинския съвет в Минерални бани. В проекта за дневен ред са заложени 19 докладни записки, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. На заседанието той ще представи Отчет за дейността на Общинския съвет в Минерални бани и неговите комисии за 2021 година.

Сред другите по-важни проекти за решения са приемане на доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2021 г. в общинското предприятие „Стройкомерс” ЕООД и въпросник за самооценка на тези системи. Местните парламентаристи ще трябва да се произнесат и по План за действие на община Минерални бани в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. Те ще трябва да приемат и Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2022 г.

Предстои също така прием на коригиран план-извлечение за промяна вида на сечта от иглолистни и широколистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2022 г. и Годишен план за ползване на дървесина в общинските горски територии през 2022 г. Сред останалите проекти за решения са определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за 1 година без търг и конкурс, възстановяване право на наследници, както и определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2022-2023 г.