Земеделци от Стамболово могат да кандидатстват за подпомагане

Местната инициативна група Стамболово – Кърджали 54 дава възможност на земеделски производители да кандидатстват за подпомагане по подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Проекти могат да представят регистрирани земеделски производители. Минималният стандартен производствен обем на стопанствата им трябва да бъде между 6000 и 7999 евро. Подкрепят се дейности свързани с модернизация, повишаване на производителността, разширяване на производството, подобряване на предпазарната подготовка на продукцията, създаване на трайни насаждения, десертни лозя, намаляване потреблението на енергия, както и за производството на биоенергия за земеделските стопанства и закупуване на машини. Крайният срок за приемане на проекти е 17 април. Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Стамболово или 54-те села в община Кърджали, включени в „МИГ Стамболово – Кърджали 54”.