Община Мъглиж с проект за домашния социален патронаж в Ягода

Община Мъглиж кандидатства с проект „Подобряване на материалната база чрез модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в село Ягода” към Фонд „Социална закрила”. Проектът е на обща стойност 36 000 лева с 10% съфинансиране от общината.

Фонд „Социална закрила” предоставя възможност за кандидатстване на общините по целева програма „Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж и/или обществена трапезария”. Процедурата има за цел обновяване или създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, оптимизиране на условията на труд, осигуряване на съвременно и енергоспестяващо оборудване на Домашен социален патронаж и обществените трапезарии, които са се утвърдили като една от най-важните публични функции в условията на кризисната ситуация, пред която е изправено цялото общество. Дейностите домашен социален патронаж и обществена трапезария са изключително ефективни, след здравните грижи, помагайки на възрастните хора да се справят със създалата се ситуация. 

За финансиране могат да кандидатстват общини, които управляват домашен социален патронаж или са разкрили обществена трапезария като местна дейност с решение на Общинския съвет. Финансовата рамка за всяко проектно предложение по целевата програма, за реализиране на проекти за оборудване и обзавеждане на материалната база е следната: Финансиране от ФСЗ – до 36 000  лева с начислен ДДС и съфинансиране от кандидата – най-малко 10 % (десет процента) от общия бюджет за проектното предложение, изчислено в лева, възлизащо на не по-малко от 3 600 лева. Общинска администрация подготвя проект за подобряване на материалната база чрез модернизация на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в село Ягода, община Мъглиж, който включва придобиване на нова и модерна техника за подготовка и приготвяне на храна. Общата цел на проекта е обновяване или създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, оптимизиране на условията на труд, осигуряване на съвременно и енергоспестяващо оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж и обществените трапезарии.