Общинският съвет в Минерални бани заседава днес от 14,00 часа

Общинският съвет в Минерални бани провежда днес от 14,00 часа своето 19-то редовно заседание. В проекта за дневен ред са включени 9 докладни записки, каза председателят на местния парламент Мехмед Лятиф, но до началото на заседанието не е изключено да настъпят промени. Сред по-важните проекти за решения са приемане отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Минерални бани за 2020 година. Общинските съветници ще трябва да приемат и план-сметката за дейност „Чистота” за 2022 г. и да актуализират годишната програма за 2021 г. Ще бъде представен и Годишен отчет за състоянието на”Общинска собственост” от нейното управление и резултатите от разпоредителните сделки с имоти общинска собственост, извършени през 20219 г. Сред останалите докладни са отпускане на еднократни финансови помощи и предоставяне на имоти – полски пътища от КВС, попадащи в масивите за ползване през стопанската 2021/2022 година.