Девет читалища формират културата в община Мъглиж

Девет са читалищата на територията на община Мъглиж. Те са основни културни институции в общината и осъществяват разнородна културна дейност – библиотечна, художествена, музейна, самодейност и др. Най-голямо е Народно читалище „Пробуда -1869 г.” в гр. Мъглиж. Останалите са

НЧ „Гео Милев – 1926 г.” – с. Ягода,

НЧ „Развитие-1921 г. ” – с. Дъбово,

НЧ „Народна просвета – 1889 г.” – с. Ветрен,

НЧ „Напредък – 1902 г.” – с. Зимница,

НЧ „Наука – 1905 г.” – с. Шаново,

НЧ „Просвета – 1929 г.” – с. Юлиево, 

НЧ  „Заря – 1905 г.” – с. Тулово,

НЧ „Васил Левски” – с. Борущица. Новата дейност на читалищата е разширяване социалния обхват на читалищната дейност, привличане на малцинствените групи, хора с физически увреждания, млади хора със специални нужди и др. Необходимо е да се работи повече в посока проучване потребностите на местната общност, създадаване на контакти и партньорства с местната власт, институции, НПО, бизнес-среди. Да се работи и за привличане на неформалните лидери на общността в дейността на читалищата.