В Мъглиж ремонтират парк по проект с европейски средства

Община Мъглиж изпълнява проекта „Ремонт на съществуващ парк, находящ се в УПИ V, кв. 370 по плана на град Мъглиж, община Мъглиж с идентификационен номер BG06RDNP001-19.134-003. Проектът се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по програма „Европа инвестира в селските райони”. Община Мъглиж е кандидатствала по проекта чрез Местната инициативна група – Мъглиж, Казанлък, Гурково”. Стойността на проекта за ремонт на парка е 30 953 лева, като 27 858 лева от тях са европейско финансиране, а останалите 3 095 лева – национално. Основната цел на проекта е създаване на устойчива, естетична и безопасна градска жизнена среда, допринасяща за по-високо качество на живот, по-голяма сигурност за населението и създаваща предпоставки за ускорено социално-икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции.