Одобрена е 3-годишната бюджетна прогноза на община Мъглиж

Общинският съвет в Мъглиж одобри тригодишната бюджетна прогноза на община Мъглиж 2022-2024г. Предложението бе внесено от кмета на общината д-р Душо Гавазов. Бюджетната прогноза на Община Мъглиж е изготвена на основание чл. 83, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с указания за подготовка и представянето на бюджетните прогнози за периода 2022-2024 година от Министерство на финансите и Наредба за условията за реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

В Бюджетната прогноза е заложено продължаване на устойчивото развитие и гарантиране на финансовата устойчивост на общината в условия на пандемия и очакваща се сериозна икономическа рецесия. Предвижда се реконструкция, частична и пълна рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа, както и подобряване на образователната, културната и социална инфраструктура. Отдадено е важно значение за опазването на околната среда и инвестиране в съоръжения за пречистване на отпадни води, както и осигуряване на условия, гарантиращи основните принципи на местната власт, а именно опазване здравето и живота на жителите и гостите на община Мъглиж. Ше бъде завършено окончателно уличното осветление в селата Ягода, Шаново, Юлиево и Зимница. Община Мъглиж ще продължи активното си участие по различни национални и европейски програми като Програмата за развитие на селските райони към ДФЗ, Норвежкия механизъм и др. Прогнозата за капиталовите разходи на Община Мъглиж за периода 2022-2024 г. е на база бюджетните разходи предвидени за 2021 г. Целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г. е в размер на 560 400 лв., не се предвижда промяна на същата /по указания на Министерството на финансите/.