МИГ „Минерални бани – Черноочене” с допълнително финансиране

Изпълнителният директор на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група общини Минирални бани и Черноочене“ г-н Юджел Лютви подписа споразумение за допълнително финансиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, които са осигурени за преходния период по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Предстои подготовка на нови процедури за прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с общ бюджет 600 000.00 лв, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с общ бюджет 129 000.00 лв. и мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с общ бюджет 100 000.00 лв. Срокът за изпълнение на проектите финансирани чрез СВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ е удължен до 30.06.2025 г.

Одобрена е 3-годишната бюджетна прогноза на община Мъглиж

Общинският съвет в Мъглиж одобри тригодишната бюджетна прогноза на община Мъглиж 2022-2024г. Предложението бе внесено от кмета на общината д-р Душо Гавазов. Бюджетната прогноза на Община Мъглиж е изготвена на основание чл. 83, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с указания за подготовка и представянето на бюджетните прогнози за периода 2022-2024 година от Министерство на финансите и Наредба за условията за реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

В Бюджетната прогноза е заложено продължаване на устойчивото развитие и гарантиране на финансовата устойчивост на общината в условия на пандемия и очакваща се сериозна икономическа рецесия. Предвижда се реконструкция, частична и пълна рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа, както и подобряване на образователната, културната и социална инфраструктура. Отдадено е важно значение за опазването на околната среда и инвестиране в съоръжения за пречистване на отпадни води, както и осигуряване на условия, гарантиращи основните принципи на местната власт, а именно опазване здравето и живота на жителите и гостите на община Мъглиж. Ше бъде завършено окончателно уличното осветление в селата Ягода, Шаново, Юлиево и Зимница. Община Мъглиж ще продължи активното си участие по различни национални и европейски програми като Програмата за развитие на селските райони към ДФЗ, Норвежкия механизъм и др. Прогнозата за капиталовите разходи на Община Мъглиж за периода 2022-2024 г. е на база бюджетните разходи предвидени за 2021 г. Целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г. е в размер на 560 400 лв., не се предвижда промяна на същата /по указания на Министерството на финансите/.