Пътеката на Иванко минава през община Мъглиж

Малцина са хората, които знаят, че през община Мъглиж минава Пътеката на Иванко. През 1196 г. боляринът Иванко коварно чрез измама убива своя братовчед Цар Асен I. Метежът за завземане на властта в Търновград не успява и убиецът е принуден да бяга на юг към Византия. Ала старинният път от римско време известен с името Друма бил зорко охраняван от царски стражи при голямата крепост „Преградата” югоизточно от сегашното село Борущица. Верен войскар на Иванко му посочва пряка пътека, която минава настрани от крепостта – по нея често преминавали на коне царски вестоносци. На смрачаване малка група конници, преоблечени като бедни селяни, напуска царствения град. Тя тръгва на юг край река Белица и през глухи планински дебри излиза на билото на Хемус при местността Студеният кладенец. След като си отпочива там, Иванко и придружителите му се отправят през гористи долове и тревисти ридове към Константинопол. Маршрутът на тяхното бягство получил названието „Иванкова пътека”. Откъм Белиновръх тя минава през местностите Пряслопа – Пролуката – Ливашка чука – Върбанов чукар – Студен кладенец – Студен чукар, пресича река Габрищица, сетне през Конарското–Цанев дол – Черешата – Ботуша – Купена – Петровци – Стоката – Мараша и през Римския мост излиза при Дъбово.