Общинския съвет в Минерални бани заседава днес за 17 път

Общинският съвет в Минерални бани провежда днес своето 17-то редовно заседание за този мандат на 6-ти октомври от 14,00 часа. В проекта за дневен ред са включени общо 6 докладни записки, информира председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Сред по-важните от тях са Проект за приемане на нова Наредба №6, касаеща реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Съветниците трябва да упълномощят кмета на общината Мюмюн Искендер за издаване на запис на заповед от Община Минерални бани в полза на Държавен фонд „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по договор. Сред останалите докладни са такива за предоставяне под наем на части от общински имот, както и одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на ПУП.

Кметът на община Мъглиж Душо Гавазов свиква партиите за консултации

Кметът на Община Мъглиж, г-н Душо Гавазов свиква днес от 14,00 часа представителите на политическите партии и коалиции за консултации във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на Р. България и избор на народни представители. Консултациите ще бъдат за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на община Мъглиж.

Консултациите са публични и в тях участват парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание. Те ще се проведат в сградата на община Мъглиж. При консултациите партиите и коалициите, които ще участват трябва да представят следните документи:

а/ Писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа:

– Наименованието на партията или коалицията, която прави предложението

– Имената и ЕГН на предложените лица

– Длъжността в комисията, за която се предлагат

– Образование, специалност

– Телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице

б/ Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.09.2021г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията.

в/ Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно. г/ Списък с резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на СИК се прекратяват предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.