Кметът на община Царево забрани строителството в Синеморец

Със своя заповед кмета на община Царево Георги Лапчев наложи забрана на строителството в Синеморец. Заповедта е издадена на 3 септември т.г. и е публикувана на интернет страницата на общината, както и на информационните табла в сградата на Община Царево и кметското наместничество в Синеморец. Тя може да бъде обжалвана по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Царево пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването и в „Държавен вестник“ /бр. 80 от 24.09.2021г./.