В община Минерални бани днес заседава местния парламент

16-то редовно заседание провежда днес Общинския съвет в Минерални бани. В проекта за дневен ред са включени 9 докладни записки, каза председателят на местния парламент Мехмед Лятиф. Сред по-важните от тях са докладни, относно прилагане на чл.68, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за формиране на паралелки под нормалния норматив за учебната 2021/2022 г. в СУ „Христо Ботев” – село Караманци и СУ „Проф. д-р Асен Златаров” в Минерални бани. Предстои местните парламентаристи да приемат годишния отчет за дейността на общинското предприятие „Стройкомерс” за 2020 г.  Сред останалите проекти за решения са безвъзмездно придобиване на собственост върху имот, който е частна държавна собственост, преобразуване на имоти от публична в частна общинска собственост. Общинските съветници ще трябва да се произнесат и за отпускане на еднократни финансови помощи.