Тече ремонт в детски градини по проект на община Минерални бани

В община Минерални бани тече ремонтът на Филиалите на Детска градина „Слънце” в селата Боян Ботево и Караманци. Те ще бъдат напълно обновени. Средствата за ремонта, в размер на 801 809 лв., по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в община Минерални бани“  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони. Освен ремонти на сградите, се извършва и обзавеждане, монтаж на слънчеви колектори, изграждане на достъпна среда, озеленяване, нови детски площадки и др. Ремонтите започнаха през това лято. Очакванията са наесен децата да влязат в обновените сгради.