Община Минерални бани подхваща проект за водопроводната мрежа

Община Минерални бани подписа анекс към договора за ремонт на водопроводната мрежа, стана ясно на днешното извънредно заседание на местния парламент. Това бе и причината за провеждане на извънредното заседание, за да бъде упълномощен кмета на общината Мюмюн Искендер да подпише записна заповед за авансово плащане към ДФ „Земеделие”.

Проектът „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата и селските райони” по ПРСР за периода 2014/2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони е подписан още през 2018 г. Първоначално заложената стойност на проекта бе намалена и тя остава 5 739 973, 35 лева. Предвидени са 5 дейности по проекта, като двете са Строително монтажни работи на строежи – Първа категория по ЗУТ. Първата е рехабилитация на напорен водопровод от ПС Сърница до напорен резервоар и разпределителна шахта. Втората дейност е рехабилитация и доизграждане на част от магистрален водопровод от ПС „Горски извор” до ПС „Караманци” – първи етап Група Караманци.

Втората група са Строително монтажни работи на строежи – Втора категория по ЗУТ. Първата от тази група дейности е реконструкция на водопроводната мрежа на село Боян Ботево. Втората предвижда Реконструкция на водопроводната мрежа на село Ангел войвода. Третата дейност е рехабилитация и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на село Минерални бани, община Минерални бани – първи етап. Толкова труден проект не сме имали досега, трябваше да минат 10 години, докато се стигне до реализацията му, сподели кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер.