Общинския съвет в Минерални бани заседава за 14-ти път

14-то редовно заседание провежда днес от 14,00 часа Общинския съвет в Минерални бани. В проекта за Дневен ред са включени общо 8 докладни записки, информира председателят Мехмед Лятиф. Сред по-важните от тях са докладна записка, относно кандидатстване на община Минерални бани с проект по  Плана по Инвестиционната програма за климата. Местните парламентаристи ще трябва да определят и представител на община Минерални бани в общото събрание на МБАЛ – Хасково АД и да определят начина на гласуване на проекторешенията. В друга докладна ще бъде отпусната еднократна финансова помощ от Национален конкурс за детска рисунка. Предстои да бъдат приети и инвестиционни активи – публична общинска собственост, извършени от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково през 2020 г. Предстои и актуализация на годишната програма на Община Минерални бани за 2021 г. Сред останалите проекти за решения са продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост и отдаване под наем.