Проект „Изграждане на специализирана оперативна система за противодействие на престъпността в МВР”

Дирекция „Вътрешна сигурност“ е бенефициент по проект „Изграждане на специализирана оперативна система за противодействие на престъпността в МВР“, който е финансиран от Националната програма на фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 и е на стойност 547 624.00 лв. С тези средства ще бъде закупена и пусната в работен режим специализирана оперативна техника за мобилно наблюдение, комуникация, контрол, регистрация и запис на информация носена от мобилни оперативни станции. Важна част от проекта е обучението, което служителите на дирекцията ще преминат, за да работят максимално добре с изградената автоматизирана аудио и видео-комуникационна система с мобилни оперативни станции.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността на служителите на дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР при провеждането на оперативно-издирвателни мероприятия за предотвратяване и борба с престъпността, чрез прилагане на съвременни мерки и методи за противодействието на корупционни и други незаконни действия от служители на МВР.

Предвидени са и дейности за информиране и публичност, които ще осигурят популяризирането на изпълнението на дейностите и постигнатите резултати от проекта. Проектът ще приключи до 10.01.2022 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна сигурност“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.