В община Минерални бани определят съставите на ПСИК

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер свика политическите сили на консултации за определяне съставите на ПСИК на територията на общината във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 4 април т.г. Срещата ще се проведе от 10,00 часа днес в Заседателната зала на общината. При провеждане на консултациите представителите на политическите сили трябва да представят писмено предложение за съставите на ПСИК, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, трите имена и ЕГН на предложените лица, длъжност в комисията за която се предлагат, образование, специалност и телефон за връзка с предложеното лице. Те трябва да предложат и списък с резервни членове, които да заместят предложените при необходимост. Представителите на една политическа партия или коалиция не могат да имат мнозинство в ПСИК. Председателят, зам. председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. За членове на ПСИК се назначават български граждани, навършили 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, които владеят български език и имат право да гласуват.