В община Минерални бани приемат Бюджет 2021

BanyОбщинският съвет в Минерални бани провежда второто си за тази година заседание от 14,00 часа на 22 февруари т.г. В проекта за Дневен ред са включени 25 докладни записки, каза председателят на местния парламент Мехмед Лятиф. Сред по-важните от тях са приемане на Бюджета на Община Минерални бани за 2021 година, отчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Минерални бани за 2020 г. и докладна записка, относно Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Минерални бани за 2021г.
Местните парламентаристи ще трябва да приемат отчет на плана за действие на община Минерални бани за 2020 г. в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите /2012-2020/, както и да приемат Общински план за младежта за 2021 г. Те ще се произнесат и за индивидуалните месечни основни заплати на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, а също така и за възнагражденията на председателя на Общинския съвет и неговия заместник. В друга докладна ще бъде разгледано подпомагането за погребения на самотни хора, без близки и роднини, бездомни, безпризорни и настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица. На дневен ред ще бъде и заплащането на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности.
Кметът на общината Мюмюн Искендер ще внесе докладна за разпределението на преходен остатък към 31.12.2020 г. Ще бъде представен и отчет за състоянието на задълженията на Община Минерални бани за 2020 и 2021 г., докладна за размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от Бюджет 2021, както и просрочени вземания, които да бъдат събрани през 2021 година. Ще бъде представен индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС.