Община Минерални бани поиска авансово плащане по проект

BanyОбщина Минерални бани се възползва от правото си като бенефициент да поиска авансово плащане в размер на 50 % от стойността на спечелен проект за покриване на част от допустимите разходи.
Проектът е „Благоустрояване на улична мрежа в три населени места в община Минерални бани” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. Местният парламент упълномощи кмета Мюмюн Искендер да подпише Запис на заповед, платима за предявяване в полза на ДФ „Земеделие” на стойност 139 548,49 лв.