Нови противоепидемични мерки разпореди кметът Мюмюн Искендер

Mumun IskenderКметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер разпореди следните противоепидемични и ограничителни мерки във връзка с Covid-19 на територията на общината. Мерките влизат в сила от 19 октомври и ще продължат до 30 ноември т.г.
Присъствените учебните занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование да се провеждат стриктно и в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на пред предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.
Всички работодатели и органи по назначаване, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, организират дистанционна форма на работа на служителите си, ако е приложимо. Задължително носене на защитни маски за лице в офиси, предприятия и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м между служителите.
Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите прилагат следните противоепидемични мерки:
– организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м между лицата, на които предоставят съответните услуги в помещения и прилежащите към тях площи на открито
– осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта
– създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпването на хора и спазването на дистанция
– поставят на видно място информационни табели или информация по друг начин на потребителите на услуги за задължително спазване на физическа дистанция, хигиена на обществени места и на открити обществени места, на които не може да се осигури физическа дистанция.
Необходимо е да се извършва учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите не по-малко от 2 пъти на ден по предварително изготвен график.
Задължително носене на защитни маски за лице от персонал в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, които да покриват устата и носа, като не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискването, напр., пластмасови приспособления за уста.
Създаване на организация за осигуряване на дистанция от 1,5 м между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси и недопускане на повече от 6 души на една маса в заведенията за хранене. Да бъде осигурена физическа дистанция на пазари, тържища и други сходни места, чрез въвеждане на дистанция от 1,5 м. между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др. и създаване на организация за еднопосочно движение на гражданите. Задължително е носенето на защитни маски за лице от лицата на пазари, тържища и други сходни места, гласи още кметската заповед.
Да се намали гъстотата на лицата в обществения транспорт /по 1 човек на седалка/ чрез увеличаване броя или вместимостта на използваните транспортни средства. Провеждането на организирани масови мероприятияна открито и закрито след предварително съгласуване с Областен кризисен щаб за борба с COVID-19. Забранява се провеждането на културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство, както и занимални и други. Забранява се дейността на спортните и пенсионерски клубове. В обществения транспорт и аптеки всички лица са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед , се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД- 01-548 от 30.09.2020г.
Комисия, назначена от кмета ще следи за изпълнението на мерките. Заповедта е публикувана на интернет страницата на Община Минерални бани.