Общинския съвет в Минерални бани заседава днес

BanyОбщинският съвет в Минерални бани заседава за седми път през този мандат от 10,00 часа днес. В проекта за дневен ред са включени 6 докладни записки, информира председателят на местния парламент Мехмед Лятиф.
Сред по-важните проекти за решения са изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Минерални бани, както и проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за записване, отписване и преместване на на деца в общинските детски градини.
Общинските съветници ще разгледат и годишния отчет за дейността на общинското предприятие „Стройкомерс” ЕООД. Предстои местните парламентаристи да се произнесат за определяне на допълнителни възнаграждания за постигнати резултати на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници на територията на община Минерални бани. Ще бъде разгледана и докладна записка относно прилагането на чл.68, ал.1, т.2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, обнародвана в бр.81 на ДВ