Минерални бани реализира проект за патронажна грижа

BanyОбщина Минерални бани сключи договор за БФП за реализацията на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Минерални бани“ по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Стойността на безвъзмездната финансова помощ по Компонент 3 е в размер на 47 414,99 лева, като 60 % от нея са предвидени за преки разходи за възнаграждения на назначения персонал. Персоналът по проекта ще се назначава поетапно, в зависимост от заявените потребности и включва: 10 “куриери”, които ще закупуват (със средства на заявителите) и доставят на адрес: храна, хранителни продукти, лекарства, дезинфектанти и продукти от първа необходимост. Куриерите ще заплащат битови сметки на заявителите и при нужда ще осъществяват неотложни административни услуги. Доставката на стоки и извършването на горепосочените услуги са безплатни.
Открита е телефонна линия 0879298904, на която се подават заявки за ползване на услуги по Компонент 3 на договора, в рамките на работното време на общинска администрация Минерални бани от 08:00 до 17:00 часа, всеки работен ден. Предвидено е осигуряване на услуги на минимум 29 нуждаещи се лица от следните целеви групи:
Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, живущи на територията на община Минерални бани;
Хора с увреждания и техните семейства, живущи на територията на община Минерални бани;
Възрастни лица в риск, които са в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
Възрастни лица или член/ове на техните семейства, които са поставени под карантина във връзка с COVID-19;
Самотни родители с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.