МИГ „Минерални бани – Черноочене” с договор по подмярка 4.1

BanyВече е факт първият подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез СВМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене” по ПРСР 2010-2020 г. МИГ „Минерални бани – Черноочене“ получи заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ за ОДОБРЕНИЕ на работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед на председателя на Управителния съвет на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на местната инициативна група.
Заедно със заповедта е получено и окончателно одобрение на проектното предложение на ЗП „Бахар Рущи“, чиято стойност на одобрените за финансиране разходи е в размер на 131 622,59 лв. с ДДС.
На 11.05.2020 г. е подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ. Срокът за изпълнение на проектните дейности е 36 месеца, считано от 11.05.2020 г. до 11.05.2023 г. Чрез проекта ще изгради оранжерия и постройка за съхранение на селскостопанска продукция в землището на с. Пчеларово, община Черноочене.