Минерални бани ще реализира проект за крепостта „Топликос”

BanyОбщина Минерални бани ще бъде организация изпълнител на проекта „Промотиране и развитие на туризма чрез историята PATH”, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма Интеррег-ИТП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020. Партньор по проекта ще бъде Специалната провинциална администрация Киркларели, Турция. Продължителността на проекта е 24 месеца, а стойността му е 421 584 евро. Договорът за субсидията бе подписан на 26.02.2020 г.
Проектът „Промотиране и развитие на туризма чрез историята (PATH)” е разработен и одобрен по приоритетна ос 2: Устойчив туризъм; Област на интервенция 2.1: Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура. Общата цел на проекта „PATH” е да се насърчи устойчивото развитие на туризма в трансграничния регион чрез подобряване и модернизация на инфраструктурата, свързана с културно-историческото наследство на община Минерални бани и Хамдибей, както и да се укрепи капацитетът за трансгранично сътрудничество. Общата цел ще бъде постигнатa чрез изпълнение на следните три специфични цели:
Изграждане, рехабилитация и атрактивно ескпониране на крепостта Топликос /Минерални бани/ и с. Хамдибей, осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания и осигуряване на условия за ускорено развитие на туризма и насърчаване на богатия природен, исторически и културен потенциал на района.