Нови договори сключи „МИГ Ардино – Джебел”

DogovoriПредседателят на УС на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ инж. Изет Шабан, подписа поредните договори с бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на човешките Ресурси“ 2014 – 2020г. На 04.11.2019 година, СНЦ „МИГ Ардино – Джебел, подписа два тристранни договора по процедура BG05M9OP001-1.067 – МИГ Ардино – Джебел „Подобрени условия на труд и приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” от стратегията за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/.
Одобрени бенефициенти по процедурата са „Артекс“ АД, гр. Ардино и „Флаш текстил“ ООД, гр. Джебел, които ще получат финансиране за следните дейности:
1. Осигуряване на средства за колективна защита, свързани с подобряване условията на труд в предприятията;
2. Закупуване на ЛПС и специално работно облекло;
3. Подобряване на социалния климат в предприятията, чрез обособяване, оборудване и обзавеждане на стаи за хранене и отдих;
4. Разработване и внедряване на софтуер за управление на човешките ресурси;
5. Подкрепа за практики за усъвършенстване системите за управление на човешките ресурси и опазване на околната среда.
Безвъзмездната финансова помощ се осигурява от Европейски социален фонд /ЕСФ/, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките Ресурси“ 2014 – 2020г.
Сроковете за изпълнение на договорите са 15 месеца за „Артекс“ АД, считано от 01.12.2019г. и 13 месеца за „Флаш текстил“ ООД, считано от 01.12.2019г.