Изграждат водопроводна мрежа по проект в три ардински села

Bial izvorОбщина Ардино има подписан договор за реализация на спечелен проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в територията на община Ардино. Проектът е по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014/2020г., финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони. Стойността на проекта е 4 611 882 лева, а продължителността му 36 месеца.
Основната цел на проекта е подобряване на жизнената средата и качеството на живот, което ще допринесе за задържане на живущото население в общината и за привличане на повече инвестиции, постоянно пребиваващи, както и потока от туристи. Три са обектите от общината, включени в проекта. Първият предвижда реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на село Бял извор, а втория – Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в село Брезен.
Предвижда се новите водопроводи да се изпълняват с полиетиленови тръби, поставянето на спирателни кранове и надземни пожарни хидранти. Предвидени са нови сградни водопроводни отклонения до водомерните шахти на 2 метра след регулацията на парцелите. За всеки имот има и арматури и фасонни части за общите водомерни възли. Дължината на реконструираните водопроводи е 2 678 метра и 1 655 метра.
Третият обект е реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в село Ябълковец. Предмет на проекта е подмяната на част от съществуващата водопроводна мрежа на територията на с. Ябълковец с нова. Ще се подменят само тръбопроводите. Не се предвижда и рехабилитация или подмяна на други съоръжения по мрежата – напорни резервоари, водомерни шахти, облекчителни шахти и др., както и на арматурите, прилежащи към тях. Подменят се водопроводите в централната част на селището – по улиците с асфалтова настилка, както и малък брой участъци в по-отдалечените махали, до които се достига по улици с нетрайна настилка – черен път.
Предвижда се и подмяна на участъка от водопровода към НР, намиращ се в границите на населеното място. Сградните водопроводни отклонения (СВО) ще се заменят едновременно с полагането на уличната водопроводна мрежа. На необходимите места се предвиждат противопожарни хидранти.