В Минерални бани коригираха Наредба № 1

BanyТридесет и шестото си редовно заседание проведе Общинския съвет в Минерални бани. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 7 проекта за решения, но преди началото на заседанието председателят на общинския съвет Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени още 13 нови, което бе прието от съветниците.
Сред по-важните от тях бяха докладна за добив на дървесина от широколистни и иглолистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2019 г. Местните парламентаристи разгледаха и годишния отчет за дейността на „Стройкомерс” за 2018 г. Фирмата приключва годината със загуба от 3 000 лева, а отчета е необходим за Агенцията по вписванията. След ремонта на обществената баня фирмата ще заработи на печалба, увериха от ръководството.
Направена бе актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Направени са корекции на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в Минерални бани и тя ще бъде качена на сайта на общината за обществено обсъждане, преди да бъде приета.
Сред останалите докладни бяха отпускане на еднократни финансови помощи, определяне на маломерни имоти от общинския фонд за отдаване под наем за една година без търг или конкурс и закупуване на прилежащи площи от имоти.

Местният парламент в Ардино провежда свое заседание днес

ArdinoМестният парламент в Ардино провежда днес от 15,00 часа редовно заседание. В проекта за дневен ред са включени 7 докладни записки, каза председателят на Общинския съвет Сезгин Байрам.
Сред по-важните проекти за решение са приемане отчет за изпълнението на бюджета на община Ардино за 2018 г. Предстои местният парламент да упълномощи кмета на общината Ресми Мурад да подпише Запис на заповед за аванс от 29 512 лева по проекта „Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа. Местните парламентаристи ще приемат и Общинска стратегия на потребностите от подкрепа на личностно развитие на децата и учениците от община Ардино.
Необходимо е да бъде прието становище за образувана преписка по молба на жител на с. Бял извор до Президента на Република България. Сред останалите докладни са промяна в режима на собственост на общински недвижим имот, удължаване срока на договори за наем на общински нежилищни помещения и отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд на община Ардино.