Ще поставят подземни контейнери за смет в Ардино

ArdinoОбщинският съвет на Ардино даде единодушно съгласие за кандидатстване на Община Ардино с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – „Грижи в дома на територията на МИГ Ардино-Джебел“. Предложението бе от кмета на общината Ресми Мурад. „Основната цел на процедурата е подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване. Безвъзмездната помощ за община Ардино е в размер на 120 000 лв., като допустим кандидат“, уточни Ресми Мурад.
Редовно заседание на Общинския съвет на Ардино се проведе в сряда в заседателната зала на общината. В дневния ред бяха включени 11 точки. Местните парламентаристи приеха единодушно годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище през 2020 година. Съветниците подкрепиха предложението на кмета на общината Ресми Мурад да бъде закупена нова техника за разделно събиране в размер на 509 000 лева за подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването на територията на общината. Половината от тях ще бъдат за закупуване и монтаж на 28 подземни контейнери тип „Бобър“, които ще се монтират на 14 точки на територията на общината.
Приети бяха докладите за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност за изминалата 2018 година, както и годишният отчет за 2018 г. за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в Община Ардино.