15 редовни и 1 подвижна избирателна секция ще има в Минерални бани

BanyОбщина Минерални бани вече започна подготовката за провеждането на предстоящите Европейски избори. На територията на общината ще има 15 редовни избирателни секции и една подвижна, информира председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф.
Централната избирателна комисия (ЦИК) взе решение за реда и правилата за гласуване с подвижна избирателна кутия по отношение избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение, информираха от Комисията.
Условията и редът предвиждат, че тя се образува на територията на всяко населено място не по-късно от 11.05.2019 г., ако има подадени не по-малко от 10 заявления от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес е на територията на съответното населено място.
Заявленията се подават до кмета и трябва да са саморъчно подписани, но може да бъдат подадени от упълномощено лице. Те могат да бъдат изпратени по пощата, факс или чрез електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към него трябва да се приложат: копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. След като кметът уведоми РИК за броя подадени заявления, тя със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Ще поставят подземни контейнери за смет в Ардино

ArdinoОбщинският съвет на Ардино даде единодушно съгласие за кандидатстване на Община Ардино с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – „Грижи в дома на територията на МИГ Ардино-Джебел“. Предложението бе от кмета на общината Ресми Мурад. „Основната цел на процедурата е подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване. Безвъзмездната помощ за община Ардино е в размер на 120 000 лв., като допустим кандидат“, уточни Ресми Мурад.
Редовно заседание на Общинския съвет на Ардино се проведе в сряда в заседателната зала на общината. В дневния ред бяха включени 11 точки. Местните парламентаристи приеха единодушно годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище през 2020 година. Съветниците подкрепиха предложението на кмета на общината Ресми Мурад да бъде закупена нова техника за разделно събиране в размер на 509 000 лева за подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването на територията на общината. Половината от тях ще бъдат за закупуване и монтаж на 28 подземни контейнери тип „Бобър“, които ще се монтират на 14 точки на територията на общината.
Приети бяха докладите за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност за изминалата 2018 година, както и годишният отчет за 2018 г. за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в Община Ардино.