Обновяват 12 улици за 739 300 лева в община Минерални бани

Bany12 улици ще бъдат обновени в курорта Минерални бани. Ремонтите са на стойност 739 300 лв. Общата дължина на улиците, които ще се ремонтират, е 2 907м. Общината обяви обществена поръчка за инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за благоустрояване на част от уличната мрежа в курорта.
Разделянето на дейността в отделни обособени позиции би довело до значителни затруднения в изпълнението и лошо качество, са мотивите на кмета Мюмюн Искендер за обединявате на отделните процедури в една поръчка. Организацията на работния процес, технологичната последователност и качественото изпълнение, обуславят необходимостта дейностите да се извършат от един изпълнител, като координирането на различни изпълнители би могло сериозно да застраши навременното и качествено изпълнение на поръчката. Дейности, които ще се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат.

Общинският съвет в Ардино заседава днес

Sezgin BayramОбщинският съвет в Ардино заседава днес от 15,00 часа в заседателната зала на общината. В проекта за дневен ред са включени 10 докладни записки, информира председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям. По-важните от тях са за кандидатстване на община Ардино с проект по ОП „Развитие на човешките ресурси” и отмяна на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища.
Съветниците ще се произнесат и по откриване на процедура за продажба на имоти, частна общинска собственост, както и отдаване под наем на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд. Те ще се произнесат и за това, дали да бъде утвърдена поднормативна изнесена филиална група към Детска градина „Мир” в Бял извор. Местните парламентаристи ще приемат и докладите за осъществените дейности на читалищата за 2018 г. Те ще трябва да утвърдят и годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище през 2020 г.